• Tomt nr 14 på kartet

Tomt nr. 14

Stor og tilnærmet flat eneboligtomt. Grenser mot tomt 13 i vest og felles vei i øst.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

528 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!