• Tomt nr 13 på kartet

Tomt nr. 13

Eneboligtomt med nabotomter på begge sider. Selges derfor rimelig til tross for god plassering. Svak skråning fra sør mot nord på baksiden bak tomten.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

396 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

930.000,-